اسماعیل آشتیانی

ایران | 1271 - 1349
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 19,520 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,018 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 24,024 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-7.143%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها