تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

ایده درون و بیرون برای من همیشه جذابیت داشته است، این موضوع هم در معماری ایرانی جایگاه ویژه ای
دارد و هم در طبیعت؛ درمعماری ایرانی ما عملا از بیرون چیز خاصی نمی بینیم جز پوسته ای زمخت و خشن، اما
وقتی به درون بنا پا میگذاریم وارد دنیایی از نقوش و تزیینات می شویم؛ این موضوع در سقف ها و گنبدهای
ایرانـی به کرات دیده می شود و به محض برش دادن فـرضی آنها، با دنیایـی از عناصـر زیبـا و کوچکتر مـواجه
می شویم که در کنار هم یک کل واحد را شکل داده اند