سایر آثار هنری الهام اعتمادی

آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از نریمان فرخی
بدون عنوان
برآورد
£3,000
3,879 دلار آمریکا
-
£4,000
5,173 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
4,849 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرتچارت | مجله پلی بوی از بابک بیداریان
مجله پلی بوی
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرتچارت | بدون عنوان از سمیرا علیخانزاده
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,382 دلار آمریکا
-
£1,500
2,073 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,125
1,555 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400