• پایداری (از مجموعه صخره ها) 1399
  • ساخت و ساز دستی، کویل
  • مجسمه
  • 13 * 40 * 26 سانتی متر
آرت چارت | بز از توکل اسماعیلی
بز
برآورد
 
قیمت فروش
214.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392