• پایداری ( از مجموعه صخره ها) 1399
  • ساخت و ساز دستی، کویل
  • مجسمه
  • 9 * 33 * 34 سانتی متر
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

صخره ها، نمود تاب آوری و استقامت اند.
تضاد میان فرم ها و شیارهای تیز و برنده، نرمی و انحنای سطوح، تداعی گر تقابل موجود در دنیای انسان
مدرن است. رویارویی با ناملایمات می خراشد، می شکافد و سخت می کند آدمی را و آنچه می ماند روحی است
صیقل یافته و آزموده از پس هر تجربه، در انتظار فراز و فرودی دیگر! و این چرخه ابدی ست...
طبیعت، این عنصر همیشه شکوهمند و ارتباط ناگسستنی انسان با آن، الهام بخش این مجموعه تحت عنوان
"صخره ها" ست 
آثار هنری مشابه

آرت چارت | زمین (بر اساس نقشه زمین ابوریحان بیرونی) از سیمین اکرامی
زمین (بر اساس نقشه زمین ابوریحان بیرونی)
برآورد
 
قیمت فروش
26.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392