آرت چارت | مادر و پسر از محمد غنی حکمت
مادر و پسر
برآورد
£4,000
5,526 دلار آمریکا
-
£6,000
8,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
5,181 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 28 مهر 1400