تاریخچه حضور در آرت فرها

آرت دبی 2022 - آرت دبی
18 اسفند 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,813 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,688 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,250 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.429%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرت چارت | الهه قرون از مجموعه سکوت از کوروش گلناری
الهه قرون از مجموعه سکوت
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
12,528 دلار آمریکا
70%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرت چارت | هیچ زرد از پرویز تناولی
هیچ زرد
برآورد
 
قیمت فروش
94.444%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 آذر 1387
آرت چارت | Standing Poet از پرویز تناولی
شاعر ایستاده
برآورد
 
قیمت فروش
11.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392