امیر حسین حشمتی

ایران | 1340
نمایشگاه ها

در این اطراف جنگی نیست
تهران
19 مهر 1398 - 1 آبان 1398
طعم واقعی آرامش
تهران
13 مهر 1397 - 18 مهر 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,393 دلار آمریکا
کمینه برآورد 619 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 929 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+80%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها