امیر معبد

ایران | 1353
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,447 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,072 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,346 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.619%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022