آرت چارت | بدون عنوان از هالة متاع
بدون عنوان
برآورد
€1,000
1,156 دلار آمریکا
-
€1,200
1,387 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | گروگان از بهمن دادخواه
گروگان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
10,435 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرت چارت | گروگان از بهمن دادخواه
گروگان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
10,435 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرت چارت | توپ آینه از منیر فرمانفرماییان
توپ آینه
برآورد
£60,000
61,131 دلار آمریکا
-
£80,000
81,508 دلار آمریکا
قیمت فروش
£71,820
73,174 دلار آمریکا
2.6%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 11 آبان 1401
آرت چارت | توپ آینه‌ای از منیر فرمانفرماییان
توپ آینه‌ای
برآورد
 
قیمت فروش
47.619%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 اردیبهشت 1395
آرت چارت | توپ آینه‌ای از منیر فرمانفرماییان
توپ آینه‌ای
برآورد
 
قیمت فروش
31%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرت چارت | توپ آینه‌ای از منیر فرمانفرماییان
توپ آینه‌ای
برآورد
 
قیمت فروش
31%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرت چارت | هیچ و میز از پرویز تناولی
هیچ و میز
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
آرت چارت | توپ آینه‌ای از منیر فرمانفرماییان
توپ آینه‌ای
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1395