ایران درودی

ایران | 1315
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 29,492 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,634 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 27,687 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-12%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها