ایرج اسکندری

ایران | 1335
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 15,921 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,237 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,209 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+129.167%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022