ایرج کریمخان زند

ایران | 1329 - 1385
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,270 دلار آمریکا
کمینه برآورد 10,748 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 14,621 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+17.857%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها