• بدون عنوان 1392
  • چاپ روی کاغذ عکاسی
  • عکاسی
  • 30 * 20 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 1/5+1Ap
  • نسخه 2
آرت چارت | جاده‌ها از عباس قریب
جاده‌ها
برآورد
€500
526 دلار آمریکا
-
€600
632 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فیدسارته - 22 اردیبهشت 1401
آرت چارت | بدون عنوان از شیرین نشاط
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
183.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 آذر 1393
آرت چارت | بدون عنوان (برف) از عباس قریب
بدون عنوان (برف)
برآورد
€250
281 دلار آمریکا
-
€300
337 دلار آمریکا
قیمت فروش
€320
360 دلار آمریکا
16.364%
تاریخ حراج
حراج فینارته - 29 خرداد 1399
آرت چارت | مجموعه‌ی عکس سفیدبرفی از عباس قریب
مجموعه‌ی عکس سفیدبرفی
برآورد
€250
305 دلار آمریکا
-
€300
366 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فیدسارته - 20 خرداد 1400
آرت چارت | مجموعه‌ی عکس سفیدبرفی از عباس قریب
مجموعه‌ی عکس سفیدبرفی
برآورد
€200
245 دلار آمریکا
-
€300
367 دلار آمریکا
قیمت فروش
€234
287 دلار آمریکا
6.4%
فروش در
تاریخ حراج
کَمبی - 27 آذر 1399
آرت چارت | مجموعه‌ی عکس سفیدبرفی از عباس قریب
مجموعه‌ی عکس سفیدبرفی
برآورد
€200
245 دلار آمریکا
-
€300
367 دلار آمریکا
قیمت فروش
€234
287 دلار آمریکا
6.4%
فروش در
تاریخ حراج
کَمبی - 27 آذر 1399
آرت چارت | ترکیب سینماتیک از عباس غریب
ترکیب سینماتیک
برآورد
€800
891 دلار آمریکا
-
€1,200
1,336 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 11 آذر 1398
آرت چارت | ترکیب سینماتیک از عباس غریب
ترکیب سینماتیک
برآورد
€800
891 دلار آمریکا
-
€1,200
1,336 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 11 آذر 1398
آرت چارت | بدون عنوان (برف) از عباس قریب
بدون عنوان (برف)
برآورد
€250
281 دلار آمریکا
-
€300
337 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج فینارته - 29 خرداد 1399