بابک کاظمی

ایران | 1362
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,247 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,747 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,163 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+25.804%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها