بهجت صدر

ایران | 1303 - 1388
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 34,482 دلار آمریکا
کمینه برآورد 23,446 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 32,424 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+27.853%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022