آرت چارت | بدون عنوان (مرد در مزرعه) از نیاز باباتبار
بدون عنوان (مرد در مزرعه)
برآورد
£250
343 دلار آمریکا
-
£500
686 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | بدون عنوان از Dzamil Kamangar
بدون عنوان
برآورد
£300
418 دلار آمریکا
-
£400
558 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرت چارت | چشم‌انداز سوئیس 1.5 از حسین والامنش
چشم‌انداز سوئیس 1.5
برآورد
$400
-
$600
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1401
آرت چارت | The Gazelle از اردشیر محصص
غزل
برآورد
£150
197 دلار آمریکا
-
£250
329 دلار آمریکا
قیمت فروش
£280
368 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرت چارت | بدون عنوان از آدم حنين‎
بدون عنوان
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,013
9,229 دلار آمریکا
180.5%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرت چارت | بدون عنوان از مارکو گریگوریان
بدون عنوان
برآورد
$1,000
-
$2,500
تاریخ حراج
بونامز - 20 خرداد 1401
آرت چارت | بدون عنوان از فائق حسن
بدون عنوان
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,210
2,693 دلار آمریکا
11.6%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | زنی با پوشش بنفش از فائق حسن
زنی با پوشش بنفش
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,210
2,693 دلار آمریکا
11.6%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرت چارت | زنی با پوشش آبی از فائق حسن
زنی با پوشش آبی
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,210
2,693 دلار آمریکا
11.6%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400