بهمن بروجنی

ایران | 1321
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,945 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,957 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,553 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+77.055%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022