بهمن جلالی

ایران | 1323 - 1388
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,342 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,895 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,071 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+17.388%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022