بهمن دادخواه

ایران | 1319
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 28,456 دلار آمریکا
کمینه برآورد 19,265 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 26,617 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+57.999%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022