بهمن محصص

ایران | 1309 - 1389
نمایشگاه های گذشته

آخرین اتفاق ۱۴۰۰
تهران
نمایشگاه گروهی
6 اسفند - 17 اسفند 1400
لبه‌‌ی نرم تیغ
نمایشگاه گروهی
21 بهمن - 10 اسفند 1400
آینه در آینه
نمایشگاه گروهی
29 دی - 8 اسفند 1400
ارمغان
نمایشگاه گروهی
14 بهمن - 29 فروردین 1400
ویروس مجموعه‌داری
تهران
نمایشگاه گروهی
14 شهریور - 4 مهر 1399
نمایش تک اثر از بهمن محصص
نمایشگاه انفرادی
8 بهمن - 20 اسفند 1395
در 60 قطعه از یک جسم گمشده
تهران
نمایشگاه انفرادی
1 خرداد - 22 خرداد 1394
بهمن محصص در "شصت قطعه از یک جسم گمشده"
نمایشگاه انفرادی
1 خرداد - 22 خرداد 1394
نمایشگاه نقاشی بهمن محصص
نمایشگاه انفرادی
10 اسفند - 25 اسفند 1343