بهمن محصص

ایران | 1309 - 1389
مجموع فروش سالانه، تعداد آثار ارائه شده و فروخته شده
2013 - 2022
تغییر در میانه قیمت و برآوردهای آثار هنری
2013 - 2022
عملکرد آثار فروخته شده در برابر برآوردها
2013 - 2022
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
عملکرد آثار برتر در برابر 5 هنرمند مشابه