بهمن محصص

ایران | 1309 - 1389
1401

1400

نمایشگاه آخرین اتفاق ۱۴۰۰ 6 اسفند
نمایشگاه لبه‌‌ی نرم تیغ 21 بهمن
نمایشگاه آینه در آینه 29 دی
حراج هنر قرن بیستم / خاورمیانه 28 مهر
1399

نمایشگاه ارمغان 14 بهمن
حراج مزایده 8 12 دی
حراج هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر 21 آبان
نمایشگاه ویروس مجموعه‌داری 14 شهریور
حراج مزایده 4 20 خرداد
حراج هنر قرن بیستم / خاورمیانه 8 فروردین
1398

حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه 1 آبان
حراج هنر قرن 20ام / خاورمیانه 30 مهر
حراج کشفیات 15 خرداد
حراج هنر پساجنگ و معاصر 8 خرداد
حراج هنر قرن بیستم / خاورمیانه 10 اردیبهشت
حراج هنر معاصر و مدرن خاورمیانه 3 فروردین
1397

حراج هنر معاصر و انتزاعی 21 آذر
حراج 20th Century Art / Middle East 1 آبان
حراج حراج قرن بیستم / خاورمیانه 4 اردیبهشت
1396

حراج Hôtel Drouot, Salles 5 et 6, Art Moderne et Contemporain du Moyen-Orient* 15 آذر
حراج بدون مرز: دبی 22 آبان
حراج هنر معاصر و مدرن خاورمیانه 3 آبان
حراج هنر قرن 20ام / خاورمیانه 1 آبان
حراج هنر قرن بیستم/ خاورمیانه 5 اردیبهشت
1395

حراج هنر معاصر و مدرن 28 اسفند
نمایشگاه نمایش تک اثر از بهمن محصص 8 بهمن
حراج 20th Century Art: Middle East 29 مهر
حراج The Art of Lebanon and Modern and Contemporary Middle Eastern Art 8 اردیبهشت
حراج کیمیا: ابژه‌ی امیال 2 اردیبهشت
1394

حراج Dubai: Modern and Contemporary Art Now and Ten 26 اسفند
حراج هنر معاصر و انتزاعی 13 آذر
حراج Modern & Contemporary Art 28 مهر
نمایشگاه در 60 قطعه از یک جسم گمشده 1 خرداد
حراج هنر معاصر / دوحه 1 اردیبهشت
1393

حراج هنر معاصر / دوحه 21 مهر
حراج هنر اسلامی و هندی 15 مهر
حراج نقاشی‌های معاصر و مدرن 21 خرداد
1392

1391

1390

1389

1388

حراج هنر معاصر و مدرن بین‌الملل 9 اردیبهشت
1387

حراج هنر معاصر و مدرن بین‌المللی 11 اردیبهشت
1386

حراج International Modern & Contemporary Art 9 آبان
1343

نمایشگاه نمایشگاه نقاشی بهمن محصص 10 اسفند