آرت چارت | زمین (بر اساس نقشه زمین ابوریحان بیرونی) از سیمین اکرامی
زمین (بر اساس نقشه زمین ابوریحان بیرونی)
برآورد
 
قیمت فروش
26.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392