تیمو ناصری

ایران | 1351
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 42,486 دلار آمریکا
کمینه برآورد 27,794 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 37,994 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+43.697%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021