جعفر روح بخش

ایران | 1317 - 1375
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,666 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,924 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,262 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+30.947%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022