جلال شباهنگی

ایران | 1319
نمایشگاه ها

لطفی؛ تقاطع مشاهیر 2
تهران
18 شهریور - 28 شهریور 1401
گنجینه 1
تهران
31 تیر - 14 مرداد 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,141 دلار آمریکا
کمینه برآورد 10,706 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 15,681 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+8.887%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022