جهانگیر شهدادی

ایران | 1322
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,368 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,252 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,003 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+44.157%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها