حامد صدر ارحامی

ایران | 1360
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 16,916 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,326 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,774 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+121.27%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها