حسن زرین قلم

ایران | 1242 - 1308
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 51,622 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,946 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 17,784 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+232.381%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019