حسین خسروجردی

ایران | 1336
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 14,643 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,204 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,289 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+42.983%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022