حسین خطایی

ایران | 1286 - 1353
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 96,411 دلار آمریکا
کمینه برآورد 58,622 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 74,403 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+20.254%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها