حسین محجوبی

ایران | 1309
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 15,144 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,077 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 16,411 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+4.623%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022