• بدون عنوان 1400
  • برنز
  • مجسمه
  • 15 * 55 * 68 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 1
  • نسخه 1
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

آثار هنری مشابه

آرت چارت | رستم و دیو سپید از توکل اسماعیلی
رستم و دیو سپید
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395