دانا نهداران

ایران | 1361
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,587 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,973 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,767 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+278.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها