رامین حائری زاده

ایران | 1354
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,338 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,111 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,018 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-19.372%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021