رضا بانگیز

ایران | 1316
نمایشگاه ها

ریسایز
تهران
23 اردیبهشت - 31 اردیبهشت 1401
آینه در آینه
29 دی - 8 اسفند 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,498 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,580 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,959 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+18.902%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022