رضا درخشانی

ایران | 1331
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 58,215 دلار آمریکا
کمینه برآورد 37,539 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 52,588 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+39.624%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022