رضا درخشانی

ایران | 1331
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 59,311 دلار آمریکا
کمینه برآورد 38,013 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 53,215 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+40.951%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022