رضا درخشانی

ایران | 1331
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 58,090 دلار آمریکا
کمینه برآورد 37,080 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 52,285 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+40.262%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022