رضا کیانیان

ایران | 1330
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,762 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,081 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,528 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+128.353%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها