رکنی حائری زاده

ایران | 1357
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 37,521 دلار آمریکا
کمینه برآورد 17,789 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 25,175 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+63.006%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021