• در جستجوی فضای از دست رفته 1400
  • ساخت و ساز دستی، اسلب و کویل
  • مجسمه
  • 2.5 * 30 * 33 سانتی متر
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

مجموعه »در جستجوی فضای از دست رفته« متمركز بر فضای داخلی حیاط خانه ایرانی و به خصوص باغچه
های موجود در این فضا است. همینطور حيات سبز گیاهان و گل ها، همان باغچه ای که از قضا در خانه کودکی
ام به دلایلی تخریب شد و جای آن حیات سبز را کاشی های خاکستری و بی جان گرفتند. در هر کدام از این
سرامیک ها داستان از فضای بدون گیاه و زندگی آغاز می شود و هر بار همان باغچه محو شده سر بر می آورد و
در قالب شکل جدیدی امتداد می یابد 
 
سایر آثار هنری زهرا سادات حکیم

اثر هنری وجود ندارد