تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توضیحات اثر

گمان می کنم زندگی امروز ما اسیر یک تناقض است، دوگانگی میان نظم و قانون موجود و نوعی گسیختگی همران آن.
این پارگی ها و شکاف ها به گونه ای در بیان این تجربه شکل گرفتند.
سایر آثار هنری زهره حسین آبادی