تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

نیمه - شریف
13 اسفند 1400
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان (مرد در مزرعه) از نیاز باباتبار
بدون عنوان (مرد در مزرعه)
برآورد
£250
343 دلار آمریکا
-
£500
686 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | ماوس پَد از کور پور
ماوس پَد
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 18 آذر 1394
آرت چارت | سلف پرتره قرمز از اردشیر محصص
سلف پرتره قرمز
برآورد
£1,200
1,690 دلار آمریکا
-
£1,800
2,535 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399