تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

نیمه - شریف
13 اسفند 1400
آثار هنری مشابه

آرت چارت | ماوس پَد از کور پور
ماوس پَد
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 18 آذر 1394
آرت چارت | چشم‌انداز روستایی، قلعه قیتبای از كامل مصطفى
چشم‌انداز روستایی، قلعه قیتبای
برآورد
£1,500
2,068 دلار آمریکا
-
£2,000
2,757 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,912
2,635 دلار آمریکا
9.257%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400