سالار احمدیان

1336
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,356 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,514 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,365 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-1.603%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022