سلمان خوشرو

ایران | 1362
نمایشگاه ها

پرتره‌های سلمان خوشرو
11 بهمن - 21 بهمن 1392
پروتگونیست
23 آبان - 4 آذر 1393
در حراج

نتایج حراج
مقالات مرتبط

هنرهای تجسمی؛ زبانی که فریادش دیرپاست 26 آبان 1401
در این بزنگاه تاریخی، هنر نیز همچون تمامی عرصه‌ها با پرسش‌هایی بنیادی مواجه شده است: هنرمند در قبال مبارزات سیاسی و اجتماعی چه رسالتی دارد؟ یا، اساساً، چه نسبتی میان هنر و مبارزه برقرار است؟ وقتی مشخصاً به هنرهای تجسمی فکر می‌کنیم و امکانات و محدودیت‌های خاص این حوزه از هنرها را در نظر می‌آوریم، پرسش‌هایی از این دست شکل حادتری به خود می‌گیرد و مواضع هنرمند و نهادهای هنری و مخاطبان آ...
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,750 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,500 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,750 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+20%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها