• بدون عنوان (از مجموعه تنه درختان) 1350
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 126 * 97
  • امضا شده و تاریخ خورده "سپهری 72" (پایین چپ)
فروش در - خانه حراج
2 آبان 1391
برآورد
قیمت فروش
18.444%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | تعالی از محمود فرشچیان
تعالی
برآورد
 
قیمت فروش
108.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرت چارت | خانه‌ی کاشان از سهراب سپهری
خانه‌ی کاشان
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرت چارت | بدون عنوان (از مجموعه تنه درختان) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه تنه درختان)
برآورد
£220,000
289,474 دلار آمریکا
-
£280,000
368,421 دلار آمریکا
قیمت فروش
£272,750
358,882 دلار آمریکا
9.1%
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 آبان 1396
سایر آثار هنری سهراب سپهری

آرت چارت | خانه‌ی کاشان از سهراب سپهری
خانه‌ی کاشان
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرت چارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آبان 1388
آرت چارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان)
برآورد
 
قیمت فروش
63.7%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 209,883 دلار آمریکا
کمینه برآورد 126,693 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 176,783 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+57.815%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022