آرت چارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
قیمت فروش
340,000,000﷼
2,957 دلار آمریکا
15%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرت چارت | بدون عنوان از جلیل رسولی
بدون عنوان
برآورد
40,000,000﷼
167 دلار آمریکا
-
100,000,000﷼
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
110,000,000﷼
459 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 26 تیر 1399
آرت چارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
120,000,000﷼
666 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,387 دلار آمریکا
قیمت فروش
200,000,000﷼
1,109 دلار آمریکا
8.108%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 20 خرداد 1399
آرت چارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرت چارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
160,000,000﷼
991 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
1,859 دلار آمریکا
قیمت فروش
200,000,000﷼
1,239 دلار آمریکا
13.043%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 4 اردیبهشت 1399
آرت چارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 آذر 1387