آرت چارت | بدون عنوان از مهدی سعیدی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
آرت چارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£12,000
16,463 دلار آمریکا
-
£20,000
27,439 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,250
34,641 دلار آمریکا
57.813%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£12,000
16,463 دلار آمریکا
-
£20,000
27,439 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,250
34,641 دلار آمریکا
57.813%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرت چارت | سونات از محمود زنده رودی
سونات
برآورد
€5,000
4,801 دلار آمریکا
-
€6,000
5,761 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کونان هتل دنی - 5 آذر 1401
آرت چارت | نون از سمیر سایق
نون
برآورد
€12,000
13,873 دلار آمریکا
-
€18,000
20,809 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرت چارت | نور از عذرا عقیقی بخشایشی
نور
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1396
آرت چارت | عشق از محمود زنده رودی
عشق
برآورد
3,000,000,000﷼
32,609 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
38,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,300,000,000﷼
35,870 دلار آمریکا
1.538%
تاریخ حراج
حراج ملی - 5 مرداد 1397
آرت چارت | آن از محمد احصایی
آن
برآورد
€25,000
28,409 دلار آمریکا
-
€30,000
34,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
€25,600
29,091 دلار آمریکا
6.909%
تاریخ حراج
اَدر - 21 آذر 1397
آرت چارت | آن از محمد احصایی
آن
برآورد
€25,000
28,409 دلار آمریکا
-
€30,000
34,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
€25,600
29,091 دلار آمریکا
6.909%
تاریخ حراج
اَدر - 21 آذر 1397