سیا ارمجانی

ایران | 1318 - 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,420 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,358 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,898 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+150.546%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022